درگذشت ابوسعيد احمد بن ثابت فرزند ابوبكر خجندي
 

درگذشت ابوسعيد احمد بن ثابت فرزند ابوبكر خجندي

  • نوع تقويم: قمری

اول شعبان سال531هجري قمري:

ابوسعيد احمد بن ثابت فرزند ابوبكر خجندي ازفقيهان بنام آل خُجَند درگذشت. او فقه را نزد پدرش آموخت. آنگاه ازابوالقاسم علي بن عبدالرّحمن حديث شيند و سپس به تدريس درنظاميه بغداد مشغول شد. اما چون پدرش درگذشت او را ازتدريس درنظاميه بغداد بركناركردند. ازآن پس ابوسعيد خانه نشين شد و عابقلت دراول شعبان سال531هجري قمري دراصفهان درگذشت. گفتني است كه آن خجند خانداني دانشمند، فقيه، متكلم و واعظ و ازاهالي خجند ماوراء النّهر بودند درسده هاي پنجم تا هفتم هجري قمري دراصفهان صاحب اعتباري خاص شدند و درميان مردم از شهرتي بسيار برخوردار شدند.

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.